0%

تغییر آدرس شرکت

 ثبت تغییر آدرس شرکت زمانی انجام می شود که شرکاء و سهامداران شرکت تصمیم می گیرند بنا به عللی مرکز اصلی شرکت را تغییر بدهند که این تغییر آدرس ممکن است از یک نقطه شهر به نقطه دیگر همان شهر و یا از یک شهر به شهری دیگر از یک استان و یا از یک استان به استان دیگر صورت گیرد.

 تصمیم به تغییر آدرس شرکت در اختیار کدام مجمع است ؟

 از آنجایی که تغییر مرکز اصلی شرکت تغییر در مواد اساسنامه شرکت را در پی دارد و تغییر در مواد اساسنامه شرکت نیز در اختیار مجمع عمومی فوق العاده شرکت است، بنابراین نتیجه می گیریم که تصمیم به تغییر آدرس در اختیار مجمع عمومی فوق العاده است.

 نکته مهم: علی رغم اینکه تصمیم به تغییر آدرس شرکت در اختیار انحصاری مجمع عمومی فوق العاده است، اما همین مجمع می تواند تصمیم بگیرد که تغییر آدرس با تصویب و تصمیم هیات مدیره شرکت باشد.

 در واقع مجمع عمومی فوق العاده اختیارات خود را در این مورد خاص، به هیات مدیره شرکت تفویض مینماید. همچنین مجمع عمومی موسسین که نهادی فراتر از مجمع عمومی فوق العاده است، می تواند در هنگام تاسیس شرکت و تصویب اساسنامه شرکت، اختیار تغییر آدرس را به هیات مدیره شرکت تفویض نماید.

بسته به اینکه اختیار تغییر آدرس از طریق کدام مجمع به هیات مدیره تفویض شده باشد، از دو طریق قابل مشاهده است.

  • چنانچه مجمع عمومی موسسین اختیار تغییر آدرس شرکت را به هیات مدیره تفویض نموده باشد، این موضوع در اساسنامه شرکت و با قید تبصره ای در ذیل آدرس شرکت که معمولاً آدرس شرکت در همان مواد ابتدایی اساسنامه ذکر شده است، ذکر شده و قابل مطالعه است و همچنین این موضوع در روزنامه رسمی ثبت تاسیس شرکت نیز منعکس و قابل مشاهده است
  • چنانچه اختیار تغییر آدرس از ابتدا و در هنگام تنظیم و تصویب اساسنامه شرکت، توسط مجمع عمومی موسسین به هیات مدیره داده نشده باشد، طبیعتاً این موضوع در اساسنامه و روزنامه رسمی ثبت تاسیس شرکت قید نشده و قابل مشاهده نیست .

اما مجمع عمومی فوق العاده می تواند این اختیار را به هیات مدیره بدهد که هر وقت صلاح بداند نسبت به تغییر آدرس شرکت و یا ثبت شعبه اقدام نماید و طبیعتاَ چنین تصمیمی باید مطابق با تشریفات مندرج در قانون تجارت و همچنین اساسنامه شرکت اتخاذ شود و پس از آن در مرجع ثبتی به ثبت برسد و در روزنامه رسمی کشور و همچنین در روزنامه کثیرالانتشار مربوط به اگهی های شرکت، به منظور اطلاع عموم به چاپ برسد که طبیعتاً با مطالعه روزنامه رسمی تغییرات شرکت می توانید متوجه بشوید که آیا هیات مدیره اختیار تغییر آدرس را دارد یا خیر

مدارک مورد نیاز برای ثبت تغییر آدرس شرکت 

  • کپی روزنامه رسمی ثبت تاسیس شرکت و ثبت تغییرات شرکت درصورت وجود
  • اصل مجوز صادره از سوی مرجع ذی صلاح (چنانچه موضوع شرکت شما از موضوعات مجوزی باشد)
  •  یک نسخه امضاء و مهر شده از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و یا جلسه هیات مدیره (بسته به مورد)
  • مستندات تشریفات دعوت از اعضاء (چنانچه مجمع عمومی یا جلسه هیات مدیره با حضور تمامی نفرات نباشد

مشاوره آنلاین

اطلاعات بیشتر

مدارک موردنیاز

اطلاعات بیشتر

آپلود مدارک

اطلاعات بیشتر

تمـاس با مـا

اطلاعات بیشتر

فرم درخواست ثبت تغییر آدرس شرکت

  • نام و نام خانوادگیشماره شناسنامهشماره ملیکد پستیتلفن ثابتتلفن همراهسمتمیزان سهاممدت تصدیحق امضا 
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.