0%

                       صلح علامت تجاری                          

منظور از نقل و انتقال برند همان خرید و فروش برند یا علامت تجاری می باشد که ممکن است یا به صورت قهری و غیر ارادی باشد و یا به صورت اختیاری و قراردادی.

انواع انتقال علائم تجاری

 • انتقال جزئی علامت
 • ترهین علامت در قالب عقد وثیقه
 • انتقال سهم مشاعی از علامت تجاری
 • انتقال مالکیت اظهار نامه یا تقاضای ثبت علامت تجاری
 • انتقال حق تقدم
 • انتقال علامت جمعی
 • انتقال ناشی از ادغام شرکت ها
 • انتقال از طریق ارث
 • انتقال از طریق حکم دادگاه

 

هر گونه انتقال مالکیت علامت ثبت شده باید در مرجع ثبت به ثبت برسد . تا زمانی که انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد ، مرجع ثبت فقط شخصی را که علامت به نام او ثبت شده مالک خواهد شناخت .

شرایط نقل و انتقال برند ( صلح علامت تجاری )

 • برند مورد نظر به ثبت رسیده باشد.
 • مدت اعتبار گواهی ثبت منقضی نشده باشد.لذا در هنگام نقل و انتقال برند، به مدت زمان باقی مانده از اعتبار برند توجه نمایید.
 • چنانچه یکی از مالکین یا هر دوی آن ها شخص حقوقی باشد باید در حین مراجعه به دفتر خانه اسناد رسمی نامه هایی برای مشخص شدن و استعلام وضعیت اشخاص حقوقی به اداره ثبت حوزه مورد نظر اخذ شود و در موقع تنظیم صلح نامه نقل و انتقال برند پاسخ این نامه ها را نیز به دفتر خانه تسلیم گردد.

مراحل نقل و انتقال برند

به طورکلی مراحل نقل و انتقال علام تجاری شامل مراحل زیر می باشد  :

 

 • استعلام دفترخانه اسناد رسمی از اداره ثبت علائم تجاری جهت بلامانع بودن و صحت نام تجاری مورد نظر
 • امضای صلحنامه انتقال قطعی نام تجای در دفترخانه اسناد رسمی
 • چاپ آگهی نقل و انتقال در روزنامه رسمی کشود.

 

بعد از آن که آگهی انتقال علامت تجاری در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسید ، اطلاعات خریدار علامت تجاری ، ظهر گواهی اصلی می گردد .

مشاوره آنلاین

اطلاعات بیشتر

مدارک موردنیاز

اطلاعات بیشتر

آپلود مدارک

اطلاعات بیشتر

تمـاس با مـا

اطلاعات بیشتر

فرم درخواست صلح علامت تجاری